Species (4)


Genus - Species - - Year Subgenus Section Subsection Series Distribution #descendants #photos
Eulophia fridericii 1965 Tanzania to Northern Prov.
Eulophia walleri 1895 Sec. Orthochilus Tanzania to Namibia
Habenaria kilimanjari 1881 Sec. Replicatae Kenya to S. Trop. Africa
Habenaria subarmata 1881 Sec. Diphyllae Somalia to Namibia