Species (8)

Genus - Species - - Year Subgenus Section Subsection Series Distribution #descendants #photos
Laelia gloriosa 1941 Schomburgkia S. Trop. America 33 1
Laelia lueddemannii 1940 Schomburgkia Costa Rica to NW. Venezuela 41 13
Laelia moyobambae 1944 Schomburgkia Peru to Bolivia 8 2
Laelia rosea 1967 Schomburgkia Colombia to Guyana 12 7
Laelia schultzei 2008 Schomburgkia Colombia 8 1
Laelia superbiens 1840 Schomburgkia Mexico (Oaxaca, Chiapas) to Honduras 74 15
Laelia undulata 1941 Schomburgkia Costa Rica to Trinidad 159 12
Laelia weberbaueriana 1944 Schomburgkia Peru 1 4