Species (2)

Genus - Species - - Year Subgenus Section Subsection Series Distribution #descendants #photos
Apostasia odorata 1825 Sec. Apostasia Arunachal Pradesh to S. China and Malesia 1
Apostasia wallichii 1830 Sec. Apostasia Japan (Yakushima), China (SW. Yunnan) to Trop. Asia and N. Australia 5