Descendant (3) Seed Parent × Pollen Parent % Img
Ami. Enomoto-chidori Amitostigma keiskei (syn) × Amitostigma kinoshitae (syn) 50%
Ami. Sanraku Ami. Enomoto-chidori × Amitostigma keiskei (syn) 75%
Pnr. Miyamoto-chidori Pnr. keiskei × Pnr. graminifolia 50%