ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Dracula:
  list  |   images
Subgenus: Dracula:
  list  |   images
Section: Dracula:
  list  |   images
Subsection: Dracula:
  list  |   images
Dracula lotax
Photo: Gilberto Merino
Dracula lotax
Photo: Jorge Gastin
Dracula lotax
Photo: Jorge Gastin
Dracula lotax
Photo: Laszlo Illes
Dracula lotax
Photo: Laszlo Illes
Dracula lotax
Photo: Jorge Gastin
Dracula lotax
Photo: Seattle Orchid
more ...