ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Vandeae
Subtribe:
  Aeridinae
Genus: Brachypeza:
  list  |   images
None
Brachypeza simondiana
Photo: 蘇清記
more ...