ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Acianthera:
  list  |   images
None
Acianthera angustifolia
Photo: Carlos Garcia Gonzalez
Acianthera angustifolia
Photo: Carlos Garcia Gonzalez
Acianthera angustifolia
Photo: Carlos Garcia Gonzalez
Acianthera angustifolia
Photo: Carlos Garcia Gonzalez
more ...