ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Stelis:
  list  |   images
Section: Stelis:
  list  |   images
None
Stelis ciliolata
Photo: Gerrit Verhellen‎
Stelis ciliolata
Photo: Michaelphose
Stelis ciliolata
Photo: Gerrit Verhellen‎
Stelis ciliolata
Photo: Michaelphose
Stelis ciliolata
Photo: Gerrit Verhellen‎
more ...