ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Diodonopsis:
  list  |   images
Subgenus: Pygmaeia:
  list  |   images
Section: Pygmaeae:
  list  |   images
None
Diodonopsis anachaeta
Photo: Sebastian Moreno
Diodonopsis anachaeta
Photo: Sebastian Moreno
Masdevallia anachaeta (syn)
more ...