ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Reichenbachianae:
  list  |   images
Masdevallia tonduzii
Photo: Brett Moloney
Masdevallia tonduzii
Photo: Gilberto Merino
more ...