ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Saltatrices:
  list  |   images
Masdevallia Mem. José Strobel Masdevallia strobelii × Masdevallia Angel Tang
Masdevallia Pink Mist * Masdevallia strobelii × Masdevallia coccinea
Masdevallia Elfriedchen Masdevallia strobelii × Masdevallia constricta
Masdevallia Belumana * Masdevallia strobelii × Masdevallia decumana
Masdevallia Little Honey Masdevallia strobelii × Masdevallia Freckles
Masdevallia Confetti * Masdevallia strobelii × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Pot of Gold * Masdevallia strobelii × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Kiah Masdevallia strobelii × Masdevallia hymenantha
Masdevallia Kabouter * Masdevallia strobelii × Masdevallia macrura
Masdevallia Orange Ice Masdevallia strobelii × Masdevallia mendozae
Masdevallia Tom Thumb Masdevallia strobelii × Masdevallia patriciana
Masdevallia Teipels Kaktus * Masdevallia strobelii × Masdevallia regina
Masdevallia Orange Sherbet Masdevallia strobelii × Masdevallia reichenbachiana
Masdevallia Ahlenberger Vollmond * Masdevallia strobelii × Masdevallia schroederiana
Masdevallia Peppermint Masdevallia strobelii × Masdevallia yungasensis
Dracuvallia Paderewski Dracula vlad-tepes × Masdevallia strobelii
Masdevallia Seraphim Masdevallia Angel Frost × Masdevallia strobelii
Masdevallia Gremlin * Masdevallia angulata × Masdevallia strobelii
Masdevallia Marmalade Masdevallia barlaeana × Masdevallia strobelii
Masdevallia Adieu * Masdevallia Copper Angel × Masdevallia strobelii
Masdevallia Cape Gold Masdevallia davisii × Masdevallia strobelii
Masdevallia Cherub Masdevallia deformis × Masdevallia strobelii
Masdevallia Teipels Falcostrob * Masdevallia Falcon's Gold × Masdevallia strobelii
Masdevallia Bob Seis Masdevallia floribunda × Masdevallia strobelii
Masdevallia Cindi Mysyk Masdevallia Highland Monarch × Masdevallia strobelii
Masdevallia Helen Green Masdevallia Marguerite × Masdevallia strobelii
Masdevallia Nancy Masdevallia mejiana × Masdevallia strobelii
Masdevallia Rio Sunrise Masdevallia Redwing × Masdevallia strobelii
Masdevallia Tribbles Masdevallia tonduzii × Masdevallia strobelii
Masdevallia Sunbeam Masdevallia triangularis × Masdevallia strobelii
Masdevallia Ron Hawley Masdevallia uniflora × Masdevallia strobelii
Masdevallia Angel Frost * Masdevallia veitchiana × Masdevallia strobelii
Masdevallia Yosemite * Masdevallia welischii × Masdevallia strobelii
Masdevallia strobelii
Photo: Karol Olszowski
Masdevallia strobelii
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia strobelii
Photo: Karol Olszowski
Masdevallia strobelii
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia strobelii
Photo: Karol Olszowski
Masdevallia strobelii
Photo: Torsten Kleffmann
Masdevallia strobelii
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia strobelii
Photo: Karol Olszowski
Masdevallia strobelii
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia strobelii
Photo: Karol Olszowski
Masdevallia strobelii
Photo: Karola Mkm
Masdevallia strobelii
Photo: Gerrit Verhellen‎
more ...