Bromeliads Cactus Orchids Others   ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Masdevallia:
  list  |   images
Masdevallia lilacina
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia lilacina
Photo: Baptiste Daniel
Masdevallia lilacina
Photo: Baptiste Daniel
Masdevallia lilacina
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia lilacina
Photo: Przemyslaw Szostok
more ...