ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Minutae:
  list  |   images
Masdevallia floribunda
Photo: Daniel Pedrozza
Masdevallia floribunda
Photo: Yanuar Mahir Hermawan
Masdevallia floribunda
Photo: Orquidário Kakay
Masdevallia floribunda
Photo: Wiel Driessen
Masdevallia floribunda
Photo: Adeljean Ho
Masdevallia floribunda
Photo: Orquidário Kakay
Masdevallia floribunda
Photo: Norman Steller Rodríguez
Masdevallia floribunda
Photo: Ed Cott
Masdevallia floribunda
Photo: Nick Engler
Masdevallia floribunda
Photo: Adeljean Ho
Masdevallia floribunda
Photo: Martha Akey
Masdevallia floribunda
Photo: Daryl Yerdon
more ...