ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Coccineae:
  list  |   images
Masdevallia barlaeana
Photo: Pedro Spínola
Masdevallia barlaeana
Photo: Pedro Spínola
Masdevallia barlaeana
Photo: Pedro Spínola
Masdevallia barlaeana
Photo: Rob Dean
Masdevallia barlaeana
Photo: Pedro Spínola
Masdevallia barlaeana
Photo: Pedro Spínola
Masdevallia barlaeana
Photo: Pedro Spínola
more ...