ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Coriaceae:
  list  |   images
Subsection: Coriaceae:
  list  |   images
Masdevallia angulata
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia angulata
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia angulata
Photo: Duane McDowell
Masdevallia burfordiensis (syn)
Masdevallia angulata
Photo: José Santos da Costa
Masdevallia angulata
Photo: José Santos da Costa
Masdevallia angulata
Photo: José Santos da Costa
Masdevallia angulata
Photo: José Santos da Costa
Masdevallia angulata
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia angulata
Photo: Gilberto Merino
Masdevallia angulata
Photo: Carlos Augusto Mesa Londoño
more ...