Bromeliads Cactus Orchids Others   ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Oscillantes:
  list  |   images
None
Masdevallia albella
Photo: Karola Mkm
Masdevallia albella
Photo: Karola Mkm
more ...