ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Masdevallia Redwood
Photo: Raoul CERE
Masdevallia Redwood
Photo: Raoul CERE
Masdevallia Redwood
Photo: Raoul CERE
more ...


Species Ancestors (2)