Vanda Kenny Gold Brighton Orch. 1998 (RHS registered)
Vanda Madame Kenny × Vanda denisonianaSample images of Vanda Kenny Gold progeny order by percentage

V. Julia Lim (75.0%)
V. Kenny Gold × V. Mem. Thianchai
V. Mem. Thianchai (50.0%)
V. Fuchs Harvest Moon × V. Kenny Gold
Pv. laycockii-Kenny Gold (50.0%)
Pps. laycockii × V. Kenny Gold
V. Kenny Gold-merrillii (50.0%)
V. Kenny Gold × V. merrillii
V. insignis-Kenny Gold (50.0%)
V. insignis × V. Kenny Gold
V. Viraphandhu Kenny (50.0%)
V. denisoniana × V. Kenny Gold
V. Mem. Katherine Hatos (50.0%)
V. Jiraprapa × V. Kenny Gold
V. Xena (25.0%)
V. Mem. Thianchai × V. tessellata
Van. Ben Magic-coelestis (25.0%)
Van. Ben Magic × Rhy. coelestis
V. tricolor-Mem. Thianchai (25.0%)
V. tricolor × V. Mem. Thianchai
V. NUS Medicine (25.0%)
V. Kultana Fragrance × V. Mem. Thianchai
Pda. Magic Fragrance (25.0%)
V. Viraphandhu Kenny × Pda. Batram
V. M. V. Tannins (25.0%)
V. lamellata × V. Mem. Thianchai
Van. Reyna's Green with Envy (25.0%)
Van. Gold Friendships × V. vietnamica
V. Caribbean Scented Star (25.0%)
V. Viraphandhu Kenny × V. merrillii
Van. Ploenpit Prize (25.0%)
V. Mem. Thianchai × Rhy. gigantea
V. denisoniana-Mem. Thianchai (25.0%)
V. denisoniana × V. Mem. Thianchai