Phalaenopsis Doña Gorgonia Suarez A.Suarez 1984 (RHS registered)
Phalaenopsis Golden Pride × Phalaenopsis Sonja

Phalaenopsis Doña Gorgonia Suarez has no offspring