Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Lepanthes:
  list  |   images
Subgenus: Lepanthes:
  list  |   images
Section: Lepanthes:
  list  |   images
Subsection: Lepanthes:
  list  |   images
  • Ecuador, Western South America, Southern America
None
Denis Uerkvitz
Lths. ephalmatrix
Pim Little
Lths. ephalmatrix
Kevin Holcomb
Lths. ephalmatrix
Kevin Holcomb
Lths. ephalmatrix
Kevin Holcomb
Lths. ephalmatrix
more ...