Diodonopsis hoeijeri (2001) (Luer & Hirtz) Pridgeon & M.W.Chase Kew (accepted)

Distribution Colombia, Western South America, Southern America
Ecuador, Southern America
General Information:
Synonym Masdevallia hoeijeri Luer & Hirtz
Pteroon hoeijeri (Luer & Hirtz) Luer
Subfamily:   Epidendroideae
Tribe:   Epidendreae
Subtribe:   Pleurothallidinae
Genus:    Diodonopsis
Subgenus:   Pygmaeia
Section:   Aphanes