Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Cymbidieae
Subtribe:
  Maxillariinae
Genus: Maxillaria:
  list  |   images
  • Venezuela, Northern South America, Southern America
  • Bolivia, Southern America
  • Colombia, Southern America
  • Ecuador, Southern America
  • Peru, Southern America
  • Maxillaria baumanniana Schltr. (1920)
  • Maxillaria chlorochila F.Lehm. & Kraenzl. (1899)
  • Sauvetrea alpestris (Lindl.) Szlach. (2006)
  • Sauvetrea baumanniana (Schltr.) Szlach. & Sitko (2012)
  • Sauvetrea chlorochila (F.Lehm. & Kraenzl.) M.A.Blanco (2013)
None