Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Lepanthes:
  list  |   images
Subgenus: Lepanthes:
  list  |   images
Section: Lepanthes:
  list  |   images
Subsection: Lepanthes:
  list  |   images
Alex Roland
Lths. calodictyon
Denis Uerkvitz
Lths. calodictyon
Pavel- Eclesia- Holub
Lths. calodictyon
Wiel Driessen
Lths. calodictyon
Tomas Bajza
Lths. calodictyon
Kevin Holcomb
Lths. calodictyon
Roland Amsler
Lths. calodictyon
Kevin Holcomb
Lths. calodictyon
Jorge de la Cruz
Lths. calodictyon
Kevin Holcomb
Lths. calodictyon
more ...