Shizhenia pinguicula (Rchb.f. & S.Moore) X.H.Jin, Lu Q.Huang, W.T.Jin & X.G.Xiang 2015 (Kew accepted)