Diodonopsis hoeijeri (Luer & Hirtz) Pridgeon & M.W.Chase 2001 (Kew accepted)
Subgenus Pygmaeia Section Aphanes