Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Pleurothallis:
  list  |   images
Subgenus: Pleurothallis:
  list  |   images
  • Ecuador, Western South America, Southern America
  • Acronia recurvata (Luer & Hirtz) Luer (2005)
  • Zosterophyllanthos recurvatus (Luer & Hirtz) Szlach. & Kulak (2006)
None
Wiel Driessen
Pths. recurvata
Kevin Holcomb
Pths. recurvata
Kevin Holcomb
Pths. recurvata
Larry Mayse
Pths. recurvata
Larry Mayse
Pths. recurvata
Kevin Holcomb
Pths. recurvata
Kevin Holcomb
Pths. recurvata
Kevin Holcomb
Pths. recurvata
more ...