Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Cymbidieae
Subtribe:
  Zygopetalinae
Genus: Koellensteinia:
  list  |   images
 • Trinidad-Tobago, Caribbean, Southern America
 • French Guiana, Southern America
 • Guyana, Southern America
 • Suriname, Southern America
 • Venezuela, Southern America
 • Bolivia, Southern America
 • Colombia, Southern America
 • Ecuador, Southern America
 • Peru, Southern America
 • Brazil Northeast, Southern America
 • Brazil North, Southern America
 • Aganisia graminea (Lindl.) N.E.Br. (1882)
 • Koellensteinia elegantula Schltr. (1920)
 • Koellensteinia graminoides D.E.Benn. & Christenson (1994)
 • Maxillaria graminea Lindl. (1836)
 • Promenaea graminea (Lindl.) Lindl. (1843)
None
Marcelo Azevedo
Koellensteinia graminea
Herman Dracula's
Koellensteinia graminea
Lutchman Jaisarie
Koellensteinia graminea
‎Luiz Otavio Adão Teixeira
Koellensteinia graminea
‎Luiz Otavio Adão Teixeira
Koellensteinia graminea
more ...