Home > Genera > hybrid > Brassocattleya Lila > Progeny


Brassocattleya Lila W.K.Nakamoto 1963 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya Psyche


Genus
Descendant Seed Parent × Pollen Parent % Img
Procatavola Goldfleck Brassocattleya Lila × Prosthechea vitellina 50%