Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Celle's Choice > Ancestors


Brassocattleya Celle's Choice Jewell Orch. 2016 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya Cella BellaAncestors (total 6) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya aclandiae Lindl. 25% 33
Cattleya bicolor Lindl. 12.5% 37
Cattleya guttata Lindl. 12.5% 18
Cattleya Mrs. Mahler R.H.Measures 25% 7
Cattleya Cella Bella Johnston 50%