Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Jenosa > Ancestors


Brassocattleya Jenosa Sanborn 2013 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya jenmaniiAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya jenmanii Rolfe 50% 31