Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Belairensis > Ancestors


Brassocattleya Belairensis Mantin 1898 - registered (RHS)
Brassavola perrinii × Cattleya guttataAncestors (total 2) % Img
Brassavola perrinii Lindl. 50% 25
Cattleya guttata Lindl. 50% 18