Home > Genera > hybrid > Aeridovanda hybrid > Aeridovanda June Wingate > Ancestry


Aeridovanda June Wingate Choo Yeok Koon 1969 - registered (RHS)
Vanda Muthiya × Aerides lawrenceaeAncestry (total 6) % Img
Aerides lawrenceae Rchb.f. 50% 17
Vanda lamellata Lindl. 12.5% 43
Vanda luzonica Loher ex Rolfe 25% 24
Vanda tricolor Lindl. 12.5% 49
Vanda Kapoho Shipman 25% 5
Vanda Muthiya Mackenzie 50% 2