Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya grandiflora-aclandiae - nonregistered (INT)
Brassavola grandiflora (1839) × Cattleya aclandiae (1840)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


29155
Brassocattleya grandiflora-aclandiae
Cássio van den Berg
29156
Brassocattleya grandiflora-aclandiae
Cássio van den Berg
29043
Brassocattleya grandiflora-aclandiae
Cássio van den Berg
29042
Brassocattleya grandiflora-aclandiae
Cássio van den Berg
29040
Brassocattleya grandiflora-aclandiae
Cássio van den Berg
29041
Brassocattleya grandiflora-aclandiae
Cássio van den BergSpecies Ancestors

50.0%
B. grandiflora

50.0%
C. aclandiae