Home > Genera > Hybrid > Vandachostylis Hybrid


Vandachostylis denisoniana-Thai Noi - nonregistered (INT)
Vanda denisoniana (1869) × Vandachostylis Thai Noi (1973)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


38320
Vandachostylis denisoniana-Thai Noi
Beatrix Ariane
28029
Vandachostylis denisoniana-Thai Noi
Beatrix Ariane
38321
Vandachostylis denisoniana-Thai Noi
Beatrix Ariane
38323
Vandachostylis denisoniana-Thai Noi
Beatrix Ariane
38322
Vandachostylis denisoniana-Thai Noi
Cesar J. Zacarías-Coxic
28031
Vandachostylis denisoniana-Thai Noi
Beatrix Ariane
28030
Vandachostylis denisoniana-Thai Noi
Beatrix Ariane
38319
Vandachostylis denisoniana-Thai Noi
Beatrix ArianeSpecies Ancestors

50.0%
V. denisoniana

25.0%
Rhy. coelestis

25.0%
V. flabellata