Home > species > Masdevallia Species

Masdevallia tricycla Luer 2005 (Kew)


Distribution
Ecuador, Western South America, Southern America
General Information:
Subfamily:   Epidendroideae
Tribe:   Epidendreae
Subtribe:   Pleurothallidinae
Genus:   Masdevallia  (images)
Subgenus:   Masdevallia  (images)
Section:   Masdevallia  (images)
Subsection:   Oscillantes  (images)

Masdevallia tricycla
Photo: Alfonso Doucette
Masdevallia tricycla
Photo: Alfonso Doucette
Masdevallia tricycla
Photo: Alfonso Doucette