Home > Genera > Hybrid > Phalaenopsis Hybrid


Phalaenopsis Solomina Ten Shin 2018 - registered (RHS)
Phalaenopsis schilleriana (1860) × Phalaenopsis micholitzii (1890)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


10993
Phalaenopsis Solomina
Or Singer
10992
Phalaenopsis Solomina
Or SingerSpecies Ancestors

50.0%
Phal. micholitzii

50.0%
Phal. schilleriana