Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Jairak Kiku K.Somboonpol 2018 - registered (RHS)
Cattleya loddigesii (1826) × Brassavola Little Stars (1983)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


27414
Brassocattleya Jairak Kiku
‎Adeljean Ho
14516
Brassocattleya Jairak Kiku
Phạm Thanh Hải
14517
Brassocattleya Jairak Kiku
Phạm Thanh Hải
26277
Brassocattleya Jairak Kiku
Văn Trần
14518
Brassocattleya Jairak Kiku
Phạm Thanh Hải
26276
Brassocattleya Jairak Kiku
Văn Trần
26278
Brassocattleya Jairak Kiku
Văn Trần
26273
Brassocattleya Jairak Kiku
Cua Dong
26272
Brassocattleya Jairak Kiku
Cua DongSpecies Ancestors

50.0%
C. loddigesii

25.0%
B. nodosa

25.0%
B. subulifolia