Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Jairak Kiku K.Somboonpol 2018 - registered (RHS)
Cattleya loddigesii × Brassavola Little Stars

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


27414
Brassocattleya Jairak Kiku
‎Adeljean Ho
26277
Brassocattleya Jairak Kiku
Văn Trần
26272
Brassocattleya Jairak Kiku
Cua Dong
14517
Brassocattleya Jairak Kiku
Phạm Thanh Hải
26278
Brassocattleya Jairak Kiku
Văn Trần
14516
Brassocattleya Jairak Kiku
Phạm Thanh Hải
26273
Brassocattleya Jairak Kiku
Cua Dong
26276
Brassocattleya Jairak Kiku
Văn Trần
14518
Brassocattleya Jairak Kiku
Phạm Thanh HảiSpecies Ancestors

50.0%
C. loddigesii

25.0%
B. nodosa

25.0%
B. subulifolia