Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Christine K J.Kirisits 2015 - registered (RHS)
Brassavola nodosa (1831) × Cattleya longipes (2008)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
B. nodosa

50.0%
C. longipes