Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Sesame Stars S.Ichijo 2013 - registered (RHS)
Brassocattleya Katherine H. Chatham (1960) × Brassavola Little Stars (1983)

Genus: Brassocattleya
Subgenus: Cattleya (25%)
Section: Cattleya (25%)
Epithet: Sesame Stars