Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Jenosa Sanborn 2013 - registered (RHS)
Brassavola nodosa (1831) × Cattleya jenmanii (1906)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


2441
Brassocattleya Jenosa
Jorge Li
836
Brassocattleya Jenosa
Jorge Li
835
Brassocattleya Jenosa
Jorge LiSpecies Ancestors

50.0%
B. nodosa

50.0%
C. jenmanii