Home > Genera > Hybrid > Vandaenopsis Hybrid


Vandaenopsis Redland Sunrise R.F.Orchids 1985 - registered (RHS)
Phalaenopsis hygrochila (2015) × Vanda Chaisiri (1975)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
Phal. hygrochila

25.0%
V. denisoniana

25.0%
V. miniata