Home > Genera > Hybrid > Vandaenopsis Hybrid


Vandaenopsis Sanit Nut S.Niyomsilapa 1982 - registered (RHS)
Phalaenopsis hygrochila (2015) × Vanda miniata (2012)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
V. miniata

50.0%
Phal. hygrochila