Home > Genera > Hybrid > Vandaenopsis Hybrid


Vandaenopsis Lertnapa B.Kammoon 1978 - registered (RHS)
Phalaenopsis hygrochila (2015) × Vanda Karen Ono (1967)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
Phal. hygrochila

31.25%
V. sanderiana

15.63%
V. coerulea

1.56%
V. dearei

1.56%
V. tricolor