Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Karin Lomer H.Graf 1974 - registered (RHS)
Cattleya percivaliana (1883) × Brassavola nodosa (1831)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
B. nodosa

50.0%
C. percivaliana