Home > Genera > Hybrid > Vandaenopsis Hybrid


Vandaenopsis Thanasuwat P.Thanasuwat 1975 - registered (RHS)
Vanda Medasand (1967) × Phalaenopsis hygrochila (2015)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
Phal. hygrochila

31.25%
V. sanderiana

12.5%
V. curvifolia

6.25%
V. coerulea