Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Bessho A.Onishi 1985 - registered (RHS)
Cattleya tenebrosa (2006) × Brassavola nodosa (1831)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


2170
Brassocattleya Bessho 'Summer Star'
Ron Midgett
8837
Brassocattleya Bessho 'Summer Star' AM/AOS
Allen Black
2171
Brassocattleya Bessho 'Summer Star'
Ron Midgett
3688
Brassocattleya Bessho
Ron Midgett
31901
Brassocattleya Bessho
Anecia Cuthbert
31899
Brassocattleya Bessho
Anecia Cuthbert
31898
Brassocattleya Bessho
Anecia Cuthbert
31900
Brassocattleya Bessho
Anecia CuthbertSpecies Ancestors

50.0%
B. nodosa

50.0%
C. tenebrosa