Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Frank Grezaffi J.Grezaffi 1982 - registered (RHS)
Cattleya Mary Grezaffi (1977) × Brassavola nodosa (1831)