Home > Genera > Hybrid > Vandaenopsis Hybrid


Vandaenopsis Thayang Bay V.Banthutham 1977 - registered (RHS)
Vanda bensonii (1866) × Phalaenopsis hygrochila (2015)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
V. bensonii

50.0%
Phal. hygrochila