Home > Genera > Hybrid > Aeridovanda Hybrid


Aeridovanda Hideichi Nitta H.K.Nitta 1972 - registered (RHS)
Vanda Sandamo (1952) × Aerides odorata (1790)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym

Species Ancestors

50.0%
Aer. odorata

25.0%
V. sanderiana

12.5%
V. coerulea

12.5%
V. tessellata