Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Charles J. Fay Fay 1954 - registered (RHS)
Brassavola nodosa (1831) × Cattleya crispa (1828)